Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chris Russell actiemarketing te Groningen

1. Algemeen 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Chris Russell Actiemarketing -verder leverancier- met (een) derde(n) – verder cliënt-, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door leverancier gedane aanbiedingen. 

 b. Deze voorwaarden zullen immer prevaleren boven eventueel door cliënt(s) gehanteerde voorwaarden, voor 

zover althans schriftelijk niet anders is bedongen. 

 

2. Toepasselijkheid 

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier de algemene verkoop-  

en leveringsvoorwaarden van toepassing. 

b. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen 

leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. 

 

3. Offertes en orders 

a. Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van leverancier, tenzij dit anders 

schriftelijk is vastgelegd. 

b. Orders kunnen door leverancier schriftelijk worden bevestigd. Eventuele bezwaren tegen een zodanige 

  orderbevestiging dienen door cliënt binnen 5 dagen na datum der orderbevestiging schriftelijk aan leverancier 

  kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden en wordt deze geacht de juiste verhouding tussen partijen weer te geven. 

c. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van leverancier zijn alleen bindend indien door  

leverancier schriftelijk bevestigd. 

d. Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door leverancier 

  gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de 

  ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen 

  de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan. 

e. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen 

  na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 

4. Prijzen 

a. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in euro’s op de op dat 

  moment kostenbepalende factoren. 

b. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum 

  hoeveelheden zullen worden geleverd. 

 

5. Levering van bedrukte goederen 

a. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. 

  samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede 

  kwaliteit. 

b. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks 

  voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier 

  zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren  

materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien 

  niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd. 

c. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet 

  begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. 

 

6. Advies werkzaamheden en productontwikkeling 

a. Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd 

  adviserend op te treden. 

b. Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging 

van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt 

  met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten. 

 c. In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met 

  betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, 

  nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of produktaanvragen van niet concreet 

  omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven 

goederen– een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief  

of vast tarief. 

 

7. Leveringen en levertijd 

a. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 

 overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

b. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 

1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 

2. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke 

  bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. 

3. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij  

vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

c. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering 

op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden 

  en betaling te vorderen. terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige 

  schadevergoeding aan cliënt te betalen. 

d. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van 

leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de 

  overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede 

  voorzover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 

  werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van 

  haar leveranciers. 

e. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde 

  producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en factureren. 

f. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere 

  zending afzonderlijk betaalbaar is. 

g. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door 

  leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief 

  omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten 

  van lading en lossing, transport en verzekering. 

h. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval; de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt 

  aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen. 

i. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook 

  indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdokumenten dienen te vermelden dat alle 

  schade tengevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. 

j. Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen 14 dagen na 

  ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier. 

k. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van  

aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 

  Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing. 

 

8. Reclames 

a. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering 

  derzaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding 

  gehouden is. 

b. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na constatering te geschieden tot ultimo 3 maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 

c. Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na 

  factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 

d. Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen 

geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voorzover en in die mate waarin de  derdeleverancier van die 

  diensten, zaken en/of grondstof aan leverancier garantie heeft gegeven. 

schadevergoedingsverplichting. 

e. Door leverancier al ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag 

  worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) 

 f. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en 

risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. 

 

 9. Eigendomsvoorbehoud 

a. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de 

  koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. 

b. Indien de leverancier in het kader van een met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt 

  te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze 

  vordering van de leverancier geheel heeft vodaan. 

c. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier 

d. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet 

  verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale 

  uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet van zijn afnemers een 

  eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel. 

e. Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden 

  en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar  

te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit 

  welke hoofde dan ook tegen cliënt. 

f. Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te 

  vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier  gerechtigd de onder 

  eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd 

  voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

 

10. Betaling 

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen 

  aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te 

  gelden heeft. 

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betaling, hoe ook gemaakt van cliënt in de eerste 

  plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op 

  de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. 

c. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst 

  nimmer toegestaan. 

d. De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te 

  verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoetkomt ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van 

  leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoering van de overeenkomst. 

e. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft 

  leverancier zonder enige ingebreke stelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of 

  facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum 

  rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag. 

f. Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden 

  berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande 

  dat deze minimaal 150,00 euro zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt; 

over de eerste 6.500,00 euro 15% 

over het meerdere tot 13.000,00 euro 10% 

over het meerdere tot 32.500,00 euro   8% 

over het meerdere tot 130.000,00 euro   5% 

over het meerdere boven 130.000,00 euro   3% 

g. Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen  

onmiddellijk opeisbaar. 

 

11. Aansprakelijkheid  

Onverminderd de overige bepalingen voor deze voorwaarde geldt voor schade uit of in verband met leveranties 

  en/of diensten door of vanwege leverancier aan/of vanwege cliënt -een en ander in de ruimste zin- waarvoor 

leverancier rechtens aansprakelijk kan worden gehouden –voorzover dwingend rechterlijke bepalingen niet 

  anders meebrengen- het navolgende: 

 

a. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan cliënt onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk kan worden 

  gehouden. 

b1. Schade voorzover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding 

  in aanmerking. 

b2. Andere schade dan in b1 bedoeld wordt vergoedt tot  maximaal de netto factuurwaarde (zijnde de bruto 

  factuurwaarde – BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van die leverantie c.q. die dienstverlening, 

  waarmee de schade verband houdt. 

c. De onder b2 genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. 

  dienstverlening, waarmee de schade verband houdt voortvloeiende. 

 d. Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking 

  schade, die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde 

  van de desbetreffende dienst en die voorts  binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking 

  schriftelijk aan leverancier is gemeld. 

e. Cliënt vrijwaart leverancier tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben 

  geleden door een zaak en/of een dienst die leverancier aan c.q. vanwege cliënt heeft geleverd respectievelijk 

  heeft verleent, behoudens voorzover cliënt aantoont dat leverancier in de verhouding tot cliënt voor die schade 

  aansprakelijk is te houden en deze aan cliënt heeft te vergoeden. 

 

12. Ontwerpen, modellen etc. 

a. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door leverancier worden  

gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van  

leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen 

  ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden. 

b. Cliënt vrijwaard leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde 

  goederen afkomstig van cliënt betreffende intellectuele eigendomsrechten. 

 Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chris Russell Actiemarketing te Groningen 

 

1. Algemeen 

a. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door Chris Russell Actiemarketing -verder leverancier- met (een) derde(n) – verder cliënt-, gesloten overeenkomsten, dan wel daaruit voortvloeiende overeenkomsten, alsmede op alle door leverancier gedane aanbiedingen. 

 b. Deze voorwaarden zullen immer prevaleren boven eventueel door cliënt(s) gehanteerde voorwaarden, voor 

zover althans schriftelijk niet anders is bedongen. 

 

2. Toepasselijkheid 

a. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen zijn op iedere verbintenis tussen leverancier de algemene verkoop-  

en leveringsvoorwaarden van toepassing. 

b. Het in het voorgaande lid bepaalde geldt eveneens voor (nadere dan wel aanvullende) overeenkomsten tussen 

leverancier en cliënt waarbij de toepasselijkheid van deze algemene verkoop en leveringsvoorwaarden niet nader (uitdrukkelijk) is ingeroepen. 

 

3. Offertes en orders 

a. Alle offertes worden vrijblijvend uitgebracht zonder enige verplichting van leverancier, tenzij dit anders 

schriftelijk is vastgelegd. 

b. Orders kunnen door leverancier schriftelijk worden bevestigd. Eventuele bezwaren tegen een zodanige 

  orderbevestiging dienen door cliënt binnen 5 dagen na datum der orderbevestiging schriftelijk aan leverancier 

  kenbaar te worden gemaakt. Bij gebreke daarvan zijn partijen aan de inhoud van de orderbevestiging gebonden en wordt deze geacht de juiste verhouding tussen partijen weer te geven. 

c. Aanbiedingen en toezeggingen door vertegenwoordigers van leverancier zijn alleen bindend indien door  

leverancier schriftelijk bevestigd. 

d. Afbeeldingen, catalogi en tekeningen geven een algemene voorstelling van eventueel door leverancier 

  gevoerde artikelen. De in een aanbieding opgenomen maten, gewichten, dan wel technische gegevens in de 

  ruimste zin des woords, zijn slechts bij benadering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk gegarandeerd. Normale, binnen 

  de branche toelaatbare, afwijkingen zijn toegestaan. 

e. Indien een vrijblijvende aanbieding wordt aanvaard, heeft leverancier het recht het aanbod binnen twee dagen 

  na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. 

 

4. Prijzen 

a. De bij de aanbieding opgegeven prijs of prijzen gelden exclusief BTW in euro’s op de op dat 

  moment kostenbepalende factoren. 

b. Leverancier heeft te allen tijde het recht te bepalen dat bepaalde artikelen slechts in bepaalde minimum 

  hoeveelheden zullen worden geleverd. 

 

5. Levering van bedrukte goederen 

a. Ingeval de leverancier opdracht krijgt tot levering van speciaal ten behoeve van cliënt bewerkte c.q. 

  samengestelde producten is cliënt verplicht tot aanlevering van direct reproduceerbaar materiaal van goede 

  kwaliteit. 

b. De leverancier is uitsluitend gehouden vooraf een drukproef ter goedkeuring aan cliënt te zenden indien zulks 

  voor het verstrekken van de opdracht schriftelijk door cliënt is bedongen. In dat geval verplicht de leverancier 

  zich uiterlijk vijf weken na ontvangst van de opdracht daartoe en na ontvangst van de te reproduceren  

materialen een drukproef voor te leggen aan cliënt, welke drukproef geacht wordt te zijn goedgekeurd indien 

  niet binnen vijf werkdagen schriftelijk op de drukproef is gereageerd. 

c. Alle kosten van het drukwerk of daarmee samenhangend worden afzonderlijk in rekening gebracht en zijn niet 

  begrepen in overeengekomen prijzen tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. 

 

6. Advies werkzaamheden en productontwikkeling 

a. Adviseur is verplicht de belangen van cliënt naar beste weten en kunnen te behartigen en desgevraagd 

  adviserend op te treden. 

b. Adviseur zal alle door cliënt beschikbaar gestelde informatie strikt vertrouwelijk behandelen, ook na beëindiging 

van de relatie. Zijnerzijds is cliënt gehouden tot geheimhouding ten aanzien van al hetgeen hem bekend wordt 

  met betrekking tot de onderneming van adviseur, diens producten en/of diensten. 

 c. In geval van produktontwikkeling, adviezen voor toe te passen promotionele producten, adviezen met 

  betrekking tot creatieve concepten, offertes voor uitgebreide projecten met al of niet bedrukte producten, 

  nationale of internationale marktonderzoeken naar specifieke producten of produktaanvragen van niet concreet 

  omschreven producten is cliënt -in alle gevallen welke niet voorzien in levering van concreet omschreven 

goederen– een vergoeding verschuldigd ter hoogte van een vooraf tussen partijen overeen te komen uurtarief  

of vast tarief. 

 

7. Leveringen en levertijd 

a. Opgegeven levertijden zullen nimmer zijn te beschouwen als fatale termijn, tenzij uitdrukkelijk anders is 

 overeengekomen. Bij niet tijdige levering dient leverancier derhalve schriftelijk in gebreke te worden gesteld. 

b. De levertijd gaat in op het laatste der navolgende tijdstippen: 

1. de dag van totstandkoming van de overeenkomst. 

2. de dag van ontvangst door de leverancier van de voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijke 

  bescheiden, gegevens, vergunningen en dergelijke. 

3. de dag van ontvangst door de leverancier van hetgeen volgens de overeenkomst door cliënt eventueel bij  

vooruitbetaling dient te worden voldaan. 

c. Indien de levering geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd door overmacht, is leverancier gerechtigd de levering 

op te schorten, dan wel de overeenkomst voorzover niet uitgevoerd, geheel dan wel gedeeltelijk te ontbinden 

  en betaling te vorderen. terzake van de wel uitgevoerde gedeelten, een en ander zonder gehoudenheid enige 

  schadevergoeding aan cliënt te betalen. 

d. Onder overmacht wordt in deze algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden verstaan elke van de wil van 

leverancier onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de 

  overeenkomst reeds te voorzien- die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert, alsmede 

  voorzover daar niet reeds onder begrepen, oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, werkstaking, 

  werkliedenuitsluiting, transportmoeilijkheden, brand en/of ernstige storingen in het bedrijf van leverancier of van 

  haar leveranciers. 

e. Leverancier behoudt zich het recht voor in geval van speciaal ten behoeve van cliënt c.q. samengestelde 

  producten, maximaal 10% meer of minder dan de overeengekomen hoeveelheid te leveren en factureren. 

f. Het in gedeelten zenden van goederen door leverancier is, na goed overleg vooraf, toegestaan, waarbij iedere 

  zending afzonderlijk betaalbaar is. 

g. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zijn, onverminderd het hiervoor omtrent prijzen gestelde, de door 

  leverancier opgegeven prijzen gebaseerd op levering af fabriek, magazijn of andere opslagplaats, exclusief 

  omzetbelasting, importverplichtingen of andere belastingen, heffingen of verplichtingen en exclusief de kosten 

  van lading en lossing, transport en verzekering. 

h. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal levering van zaken af magazijn plaatsvinden in welk geval; de zaken worden geacht door leverancier te zijn geleverd en door cliënt te zijn aanvaard zodra de zaken aan cliënt 

  aangeboden en/of zodra de zaken in of op het vervoermiddel zijn geladen. 

i. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen zal het transport plaatsvinden voor risico en rekening van cliënt, ook 

  indien de vervoerder uitdrukkelijk heeft bepaald dat alle transportdokumenten dienen te vermelden dat alle 

  schade tengevolge van het transport voor rekening en risico van de verzender komt. 

j. Indien leverancier aan cliënt monsters ter beschikking stelt is cliënt gehouden de monsters binnen 14 dagen na 

  ontvangst onbeschadigd en in originele verpakking franco te retourneren aan leverancier. 

k. Indien leverancier een model, monster of voorbeeld toont of verstrekt, geschiedt dit slechts bij wijze van  

aanduiding: de hoedanigheden van de te leveren zaken kunnen van het monster, model of voorbeeld afwijken. 

  Het bepaalde in artikel 7 is van overeenkomstige toepassing. 

 

8. Reclames 

a. Reclames terzake van uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na levering 

  derzaken te geschieden, bij overschrijding waarvan leverancier niet tot enigerlei vorm van schadevergoeding 

  gehouden is. 

b. Reclames terzake van niet uitwendig waarneembare gebreken dienen schriftelijk binnen 8 dagen na constatering te geschieden tot ultimo 3 maanden na levering der goederen welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 

c. Reclames terzake van de hoogte van de door leverancier verzonden facturen dienen binnen 8 dagen na 

  factuurdatum schriftelijk te worden gemeld, welke termijn als vervaltermijn te gelden heeft. 

d. Voor de door leverancier geleverde doch door haar van derden betrokken diensten, zaken en/of grondstoffen 

geldt het in de vorige leden bepaalde slechts voorzover en in die mate waarin de  derdeleverancier van die 

  diensten, zaken en/of grondstof aan leverancier garantie heeft gegeven. 

schadevergoedingsverplichting. 

e. Door leverancier al ondeugdelijk erkende goederen zullen door hem hetzij vervangen, hetzij in aankoopbedrag 

  worden gecrediteerd onder uitsluiting van enigerlei andere wijze van (aanvullende) 

 

f. Terugzending mag slechts geschieden na schriftelijke goedkeuring van leverancier, doch is voor rekening en 

risico van cliënt en impliceert nimmer enige erkenning van aansprakelijkheid. 

 

9. Eigendomsvoorbehoud 

a. De leverancier behoudt zich de eigendom voor van alle door haar aan cliënt afgeleverde goederen totdat de 

  koopprijs voor al deze goederen geheel is voldaan. 

b. Indien de leverancier in het kader van een met cliënt gesloten overeenkomst ten behoeve van cliënt door cliënt 

  te vergoeden werkzaamheden verricht, geldt de voorbehouden eigendom eveneens totdat cliënt ook deze 

  vordering van de leverancier geheel heeft vodaan. 

c. De voorbehouden eigendom geldt eveneens ten aanzien van vorderingen die de leverancier jegens cliënt mocht verkrijgen wegens tekortschieten van cliënt in een of meer van zijn verplichtingen jegens de leverancier 

d. Zolang de eigendom van de geleverde goederen niet op cliënt is overgegaan mag deze de zaken niet 

  verpanden of aan een derde enig ander recht daarop verlenen anders dan in het kader van de normale 

  uitoefening van zijn bedrijf waarbij cliënt zich verplicht om in geval van verkoop op krediet van zijn afnemers een 

  eigendomsvoorbehoud te bedingen op de voet van het bepaalde artikel. 

e. Cliënt verbindt zich vorderingen die hij tegen zijn afnemers verkrijgt niet aan derden te cederen of te verpanden 

  en verbindt zich voorts bedoelde vorderingen zodra de leverancier de wens daartoe te kennen geeft, aan haar  

te verpanden op de wijze, aangegeven in artikel 3:239 BW tot meerdere zekerheid van haar vorderingen uit 

  welke hoofde dan ook tegen cliënt. 

f. Indien cliënt met de nakoming van zijn betalingsverplichtingen jegens de leverancier goede grond heeft te 

  vrezen dat hij in die verplichtingen zal tekortschieten, is de leverancier  gerechtigd de onder 

  eigendomsvoorbehoud afgeleverde goederen terug te nemen. Na terugneming zal cliënt worden gecrediteerd 

  voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijke koopsom verminderd met de op de terugneming gevallen kosten. 

 

10. Betaling 

a. Tenzij schriftelijk anders overeengekomen en onverminderd het in het volgende lid bepaalde dienen betalingen 

  aan leverancier netto binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden, welke termijn als fatale termijn te 

  gelden heeft. 

b. Tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen strekken alle betaling, hoe ook gemaakt van cliënt in de eerste 

  plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de verschenen rente en tenslotte in mindering op 

  de hoofdsom van de onbetaald gelaten facturen. 

c. Schuldvergelijking of andere vormen van verrekening zijn zonder uitdrukkelijke schriftelijke overeenkomst 

  nimmer toegestaan. 

d. De leverancier is te allen tijde gerechtigd alvorens te leveren of met de levering voort te gaan naar haar oordeel voldoende vooruitbetaling of zekerheid voor het nakomen van de betalingsverplichtingen van cliënt te 

  verlangen, waarbij leverancier gerechtigd is verdere leveringen op te schorten indien cliënt aan dit verlangen niet tegemoetkomt ook ingeval een vaste levertijd is overeengekomen, een en ander onverminderd het recht van 

  leverancier vergoeding van schade te vorderen wegens te late c.q. niet uitvoering van de overeenkomst. 

e. Indien cliënt niet binnen de overeengekomen termijn betaald is hij van rechtswege in verzuim en heeft 

  leverancier zonder enige ingebreke stelling het recht hem vanaf de vervaldatum der onbetaalde factuur of 

  facturen een rente in rekening te brengen ten bedrage van 2% boven wettelijke rente met een minimum 

  rentepercentage van 12% per jaar over het factuurbedrag. 

f. Alle door de leverancier te maken buitengerechtelijke incassokosten komen voor rekening van cliënt en worden 

  berekend naar rato van het openstaande bedrag op de wijze zoals hierna is aangegeven, met dien verstande 

  dat deze minimaal 150,00 euro zullen bedragen. De buitengerechtelijke incassokosten worden berekend over de te vorderen hoofdsom en wel als volgt; 

over de eerste 6.500,00 euro 15% 

over het meerdere tot 13.000,00 euro 10% 

over het meerdere tot 32.500,00 euro   8% 

over het meerdere tot 130.000,00 euro   5% 

over het meerdere boven 130.000,00 euro   3% 

g. Indien cliënt in verzuim geraakt zijn vanaf dat moment alle bij leverancier op cliënt openstaande vorderingen  

onmiddellijk opeisbaar. 

 

 11. Aansprakelijkheid  

Onverminderd de overige bepalingen voor deze voorwaarde geldt voor schade uit of in verband met leveranties 

  en/of diensten door of vanwege leverancier aan/of vanwege cliënt -een en ander in de ruimste zin- waarvoor 

leverancier rechtens aansprakelijk kan worden gehouden –voorzover dwingend rechterlijke bepalingen niet 

  anders meebrengen- het navolgende: 

 

a. Alleen die schade komt voor vergoeding in aanmerking waarvan cliënt onomstotelijk heeft aangetoond dat deze het gevolg is van een omstandigheid of gebeurtenis waarvoor leverancier rechtens aansprakelijk kan worden 

  gehouden. 

b1. Schade voorzover bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst komt in geen geval voor vergoeding 

  in aanmerking. 

b2. Andere schade dan in b1 bedoeld wordt vergoedt tot  maximaal de netto factuurwaarde (zijnde de bruto 

  factuurwaarde – BTW en eventuele andere overheidsheffingen) van die leverantie c.q. die dienstverlening, 

  waarmee de schade verband houdt. 

c. De onder b2 genoemde vergoeding geldt voor alle schadegevallen tezamen die uit een leverantie c.q. 

  dienstverlening, waarmee de schade verband houdt voortvloeiende. 

 d. Onverminderd het in de aanhef en in de vorige leden bepaalde komt alleen voor vergoeding in aanmerking 

  schade, die geleden wordt binnen zes maanden na de afgifte van de desbetreffende zaak en/of na het einde 

  van de desbetreffende dienst en die voorts  binnen die termijn binnen 14 kalenderdagen na ontdekking 

  schriftelijk aan leverancier is gemeld. 

e. Cliënt vrijwaart leverancier tegen vorderingen uit welke hoofde ook van derden, die stellen schade te hebben 

  geleden door een zaak en/of een dienst die leverancier aan c.q. vanwege cliënt heeft geleverd respectievelijk 

  heeft verleent, behoudens voorzover cliënt aantoont dat leverancier in de verhouding tot cliënt voor die schade 

  aansprakelijk is te houden en deze aan cliënt heeft te vergoeden. 

 

12. Ontwerpen, modellen etc. 

a. Alle tekeningen, schetsen, schema’s, monsters, modellen, gereedschap, e.d. die door leverancier worden  

gehanteerd blijven ook indien zij aan cliënt ter hand worden gesteld geestelijk en/of fysiek eigendom van  

leverancier en mogen derhalve, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van leverancier, voor geen 

  ander doel dan uitvoering van de overeenkomst tussen leverancier en cliënt gebruikt te worden. 

b. Cliënt vrijwaard leverancier voor aanspraken van derden, terzake van de in het voorgaande lid genoemde 

  goederen afkomstig van cliënt betreffende intellectuele eigendomsrechten. 

 

13. Geschillen/toepasselijk recht 

a. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 

b. Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden 

  beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier. 

 

13. Geschillen/toepasselijk recht 

a. Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing. 

b. Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden 

  beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier.