Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chris Russell actiemarketing te Groningen

Algemene voorwaarden Chris Russell B.V.

 1. Definities

  In deze voorwaarden wordt verstaan onder:

  1.1 Ondernemer: de rechtspersoon die handelt uit naam van Chris Russell B.V. en producten en/of diensten op afstand aan consumenten aanbiedt;

  1.2 Consument: de natuurlijke persoon die niet handelt voor doeleinden die verband houden met zijn handels-, bedrijfs-, ambachts- of beroepsactiviteit;

  1.3 Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht;

  1.4 Overeenkomst op afstand: een overeenkomst die tussen de ondernemer en de consument wordt gesloten in het kader van een systeem voor verkoop op afstand van producten en/of diensten, waarbij tot en met het sluiten van de overeenkomst uitsluitend of mede gebruik gemaakt wordt van één of meer technieken voor communicatie op afstand;

  1.5 Techniek voor communicatie op afstand: middel dat kan worden gebruikt voor het sluiten van een overeenkomst, zonder dat consument en ondernemer gelijktijdig in dezelfde ruimte hoeven te zijn samengekomen.


 2. Identiteit van de ondernemer

  Chris Russell Associates Nederland B.V.
  handelend onder de naam Chris Russell

  Vestigings- en bezoekadres:

Osloweg 75
9723 BJ Groningen

Postadres:
Postbus 5203, 9700 GE Groningen
KvK Groningen: 02046279
BTW-nummer: NL 0075.16.988.B01

Telefoonnummer: 050-3144407 (lokaal tarief)


 1. Toepasselijkheid

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van Chris Russell en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen Chris Russell en consument.

3.2 Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, wordt de tekst van deze algemene voorwaarden aan de consument beschikbaar gesteld op de website van Chris Russell op zodanige wijze dat deze door de consument ter beschikking worden gesteld dat deze op een eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Door het plaatsen van een bestelling bij Chris Russell verklaart de consument deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. De algemene voorwaarden zullen tevens bij de offerte worden toegevoegd.


 1. Het aanbod

 4.1 Bestellingen worden geplaatst per e-mail van Chris Russell en zijn bindend zodra de consument de bestelling schriftelijk of telefonisch bevestigt.

4.2 Indien een aanbod een beperkte geldigheidsduur heeft of onder voorwaarden geschied, wordt dit nadrukkelijk in het aanbod vermeld.

4.3 Elk aanbod bevat zodanige informatie, dat voor de consument duidelijk is wat de rechten en verplichtingen zijn, die aan de aanvaarding van het aanbod zijn verbonden.

4.4 Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige beschrijving van de aangeboden producten en/of diensten. De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Kennelijke vergissingen of kennelijke fouten in het aanbod bindt Chris Russell niet.

4.5 Eventuele wijzigingen in de bestelling door de consument dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel mondeling aan Chris Russell te worden gemeld. Chris Russell zal beoordelen of de wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, maar kan hiervoor geen garantie bieden.

4.6 Chris Russell behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van voorraadtekort, technische problemen, prijsfouten of vermoedelijke fraude.


 1. Prijzen en betaling

 5.1 De prijzen worden vastgesteld aan de hand van offertes en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

5.2 Bij bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

5.3 Bij bestellingen op rekening kan Chris Russell een aanbetaling verlangen voordat de bestelling wordt verwerkt. Het bedrag en de voorwaarden voor de aanbetaling worden duidelijk gecommuniceerd aan de consument. De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald en gecommuniceerd door Chris Russell op basis van de specifieke bestelling en kan variëren afhankelijk van de producten die worden gekozen

5.4 Eventuele verzendkosten of andere bijkomende kosten worden achteraf doorgegeven aan de consument. Indien de consument hiervoor vooraf een prijs wilt ontvangen zal er een schatting gegeven worden.

5.5 Indien een prijs is opgesteld op basis van een offerte, heeft deze prijs een geldigheid van 30 dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders vermeld.

5.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de consument in verzuim en behoudt Chris Russell zich het recht voor om eventuele incassokosten en rente in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.


 1. BTW-tarieven

 6.1 Bijna al het drukwerk van Chris Russell zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 21% BTW, tenzij anders vermeld.

6.2 Digitale boeken en etenswaren vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 9%.

6.3 Voor verkopen aan consumenten in België hanteert Chris Russell voor bijna al het drukwerk het BTW-tarief van 21%, met uitzondering van digitale boeken en etenswaren die belast worden met 6% BTW.

6.4 Voor verkopen binnen Europa geldt het BTW-tarief van het land waar het factuuradres van de consument is gevestigd.

6.5 Indien het factuuradres van de consument buiten Europa ligt, geldt het 0% BTW-tarief.

6.6 Indien de consument een bedrijf buiten Nederland is, maar wel binnen Europa en beschikt over een geldig BTW-identificatienummer, is de btw-verleggingsregeling van toepassing. In dit geval is de consument zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de btw-verplichtingen in het desbetreffende land.


 1. Levering en verzending

7.1 Chris Russell streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn, tenzij anders vermeld. De verzenddatum is altijd in overleg.

7.2 Vertragingen in de levering kunnen zich voordoen door omstandigheden buiten de controle van Chris Russell, zoals transportproblemen of overmacht.

7.3 De consument kan tijdens het bestellen kiezen tussen normale verzending en tijdslevering.

a. Bij normale verzending wordt gestreefd naar levering binnen maximaal 5 werkdagen. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of logistieke beperkingen.

b. Bij tijdslevering wordt gestreefd naar levering vóór 12:00 uur op de volgende werkdag na verzending. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of logistieke beperkingen.

7.4 Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij Chris Russell tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan Chris Russell bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Neem in geval van problemen contact op met de orderbegeleider, die zal helpen bij het nemen van de nodige stappen om het probleem op te lossen.


 1. Herroepingsrecht en retourneren

8.1 Gezien de aard van de gepersonaliseerde maatwerkproducten die door Chris Russell worden geleverd, is het herroepingsrecht en retourneren wettelijk niet van toepassing.

8.2 De consument begrijpt en stemt ermee in dat de bestelde maatwerkproducten specifiek volgens zijn/haar specificaties zijn vervaardigd en daarom niet kunnen worden geretourneerd of geannuleerd, tenzij er sprake is van fabricagefouten of non-conformiteit.

8.3 In geval van fabricagefouten of non-conformiteit, dient de consument contact op te nemen met Chris Russell en eventuele klachten binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden, waarbij passende oplossingen en correcties worden aangeboden door Chris Russell. Het kenbaar maken van fabricagefouten of non-conformiteit kan gedaan worden door te mailen naar [email protected].


 1. Annulering en retournering

9.1 Na het plaatsen van een bestelling wordt de productie vrijwel direct gestart. Hierdoor is het annuleren of aanpassen van de bestelling niet meer mogelijk.

9.2 De consument heeft geen recht op annulering van de bestelling in de volgende gevallen:

a. Vertragingen in de levering of productie van de bestelling.

b. Subjectieve fouten in de beleving van het product, zoals persoonlijke voorkeuren of interpretaties.

c. Variaties in kwaliteit, inclusief maar niet beperkt tot kleurafwijkingen, materiaalafwijkingen of andere onvermijdelijke productvariaties die inherent zijn aan het productieproces.

9.3 Chris Russell spant zich in om de bestellingen met de grootste zorg en nauwkeurigheid te produceren en af te leveren. Kleurafwijkingen kunnen echter voorkomen als gevolg van verschillende factoren, waaronder individuele beeldscherminstellingen. Chris Russell kan daarom geen garantie bieden voor exacte kleurweergave op het uiteindelijke product.

9.4 Indien er sprake is van een gegronde klacht met betrekking tot de kwaliteit van het product, dient de consument binnen een redelijke termijn contact op te nemen met Chris Russell om de situatie te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.


 1. Garantie en klachten

10.1 Chris Russell garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke vereisten en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

10.2 Klachten over gebreken of non-conformiteit moeten binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Chris Russell.

10.3 Een proefdruk wordt aangeboden om een indicatie te geven van het uiteindelijke resultaat. De gehele oplage kan afwijken van de proefdruk. Persen kunnen per dag en per uur fluctueren met betrekking tot de kleuren. Hoewel we ons best doen om de aangeleverde bestanden zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, kunnen er kleine variaties optreden tijdens het drukproces. Indien er significante afwijkingen worden waargenomen tussen de proefdruk en de uiteindelijke oplage, zullen we in overleg treden met de consument om mogelijke oplossingen te bespreken. We streven ernaar om eventuele afwijkingen tot een minimum te beperken en de consument tevreden te stellen met het eindresultaat.

10.4 Eventuele afwijkingen en of klachten kunnen kenbaar gemaakt worden door te mailen naar [email protected]


 1. Verwerking van foto’s

11.1 De consument garandeert dat hij het recht heeft om de verstrekte foto’s te gebruiken en te laten verwerken door Chris Russell.

11.2 Chris Russell zal de verstrekte foto’s alleen gebruiken voor het vervaardigen van de bestelde producten en zal ze niet zonder toestemming van de consument delen met derden.

11.3 Chris Russell bewaart de bestanden en foto’s die consumenten uploaden naar de website gedurende een periode van 40 dagen.

11.4 Na afloop van de bewaartermijn van 40 dagen worden de bestanden en foto’s automatisch verwijderd van de server van Chris Russell, tenzij anders wettelijk vereist of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 1. AVG-richtlijnen

12.1 Chris Russell verwerkt persoonsgegevens van de consument in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

12.2 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en het leveren van klantenservice, tenzij de consument expliciet toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden.

 

 1. Verwerking van strafbare beelden/bestanden

13.1 Chris Russell respecteert het auteursrecht en verzoekt consumenten alleen gebruik te maken van foto’s en bestanden waarvoor zij de rechten hebben of die vrij zijn van auteursrechtelijke beperkingen.

13.2 Chris Russell behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht of wanneer er strafbare content wordt geconstateerd.

13.3 Indien Chris Russell strafbare content constateert, behoudt zij zich het recht voor om de desbetreffende informatie te verwijderen en indien nodig aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

13.4 Consumenten zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de foto’s en bestanden die zij aanleveren en vrijwaren Chris Russell van eventuele claims van derden met betrekking tot de inhoud van de foto’s en bestanden.


 1. Geschillen

14.1 Chris Russell zal zich inzetten om eventuele geschillen in goed overleg en naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

14.2 Op alle overeenkomsten waarop deze voorwaarden geheel of gedeeltelijk van toepassing zijn, is het Nederlands recht van toepassing.

14.3 Met inachtneming van het bepaalde in art. 100 van Burgerlijke Rechtsvordering zullen alle geschillen worden beslecht door de bevoegde rechter binnen het arrondissement van de vestigingsplaats van leverancier.