Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Chris Russell actiemarketing te Groningen

 1. Toepasselijkheid

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen Chris Russell, gevestigd aan de Osloweg 75, 9723 BJ Groningen en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder het nummer 02046279, en de klant met betrekking tot de aankoop en levering van drukwerk.

1.2 Door het plaatsen van een bestelling bij Chris Russell verklaart de klant deze algemene voorwaarden te hebben gelezen, begrepen en ermee akkoord te gaan. De algemene voorwaarden zullen bij de offerte worden toegevoegd.

 

 1. Definities

2.1 Chris Russell: verwijst naar Chris Russell, de website die drukwerk levert.

2.2 Klant: verwijst naar de persoon of entiteit die producten bestelt bij Chris Russell.

 

 1. Bestellingen en overeenkomsten

3.1 Bestellingen worden geplaatst per e-mail van Chris Russell en zijn bindend zodra de klant de bestelling schriftelijk of telefonisch bevestigt.

3.2 Na het plaatsen van een bestelling wordt de productie vrijwel direct gestart. Hierdoor is het annuleren of aanpassen van de bestelling niet meer mogelijk.

3.3 Eventuele wijzigingen in de bestelling door de klant dienen zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel mondeling aan Chris Russell te worden gemeld. Chris Russell zal beoordelen of de wijzigingen nog kunnen worden doorgevoerd, maar kan hiervoor geen garantie bieden.

3.4 Chris Russell behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren in geval van voorraadtekort, technische problemen, prijsfouten of vermoedelijke fraude.

 

 1. Prijzen en betaling

4.1 De prijzen worden vastgesteld aan de hand van offertes en zijn exclusief btw, tenzij anders aangegeven.

4.2 Bij bestellingen op rekening geldt een betalingstermijn van 14 dagen vanaf de factuurdatum, tenzij anders overeengekomen.

4.3 Bij bestellingen op rekening kan Chris Russell een aanbetaling verlangen voordat de bestelling wordt verwerkt. Het bedrag en de voorwaarden voor de aanbetaling worden duidelijk gecommuniceerd aan de klant. De hoogte van de aanbetaling wordt bepaald en gecommuniceerd door Chris Russell op basis van de specifieke bestelling en kan variëren afhankelijk van de producten die worden gekozen

4.4 Eventuele verzendkosten of andere bijkomende kosten worden achter doorgegeven aan de klant. Indien de consument vooraf een prijs hiervoor wilt ontvangen zal er een schatting gegeven worden.

4.5 Indien een prijs is opgesteld op basis van een offerte, heeft deze prijs een geldigheid van 30 dagen vanaf de datum van de offerte, tenzij anders vermeld.

4.6 Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, is de klant in verzuim en behoudt Chris Russell zich het recht voor om eventuele incassokosten en rente in rekening te brengen conform de wettelijke bepalingen.

 

 1. BTW-tarieven

5.1 Bijna al het drukwerk van Chris Russell zijn onderworpen aan het BTW-tarief van 21% BTW, tenzij anders vermeld.

5.2 Digitale boeken vallen onder het verlaagde BTW-tarief van 9%.

5.3 Voor verkopen aan klanten in België hanteert Chris Russell voor bijna al het drukwerk het BTW-tarief van 21%, met uitzondering van digitale boeken, die belast worden met 6% BTW.

5.4 Voor verkopen binnen Europa geldt het BTW-tarief van het land waar het factuuradres van de klant is gevestigd.

5.5 Indien het factuuradres van de klant buiten Europa ligt, geldt het 0% BTW-tarief.

5.6 Indien de klant een bedrijf buiten Nederland is, maar wel binnen Europa en beschikt over een geldig BTW-identificatienummer, is de btw-verleggingsregeling van toepassing. In dit geval is de klant zelf verantwoordelijk voor het voldoen aan de btw-verplichtingen in het desbetreffende land.

 

 1. Levering en verzending

6.1 Chris Russell streeft ernaar om bestellingen zo snel mogelijk te leveren binnen de aangegeven termijn, tenzij anders vermeld. De verzenddatum is altijd in overleg.

6.2 Vertragingen in de levering kunnen zich voordoen door omstandigheden buiten de controle van Chris Russell, zoals transportproblemen of overmacht, zie art. 8 lid 1 sub a.

6.3 De klant kan tijdens het bestellen kiezen tussen normale verzending en tijdslevering.

 1. Bij normale verzending wordt gestreefd naar levering binnen maximaal 5 werkdagen. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of logistieke beperkingen.

 2. Bij tijdslevering wordt gestreefd naar levering vóór 12:00 uur op de volgende werkdag na verzending. Vertragingen kunnen optreden als gevolg van onvoorziene omstandigheden of logistieke beperkingen.

6.4 Zodra de bestelling is overgedragen aan de koerier, ligt de verantwoordelijkheid voor de levering bij de koerier. Eventuele vertragingen, verlies of schade tijdens het transport vallen onder de verantwoordelijkheid van de koerier. Neem in geval van problemen contact op met de orderbegeleider, die zal helpen bij het nemen van de nodige stappen om het probleem op te lossen.

 

 1. Herroepingsrecht en retourneren

7.1 Gezien de aard van de gepersonaliseerde maatwerkproducten die door Chris Russell worden geleverd, is het herroepingsrecht en retourneren wettelijk niet van toepassing.

7.2 De klant begrijpt en stemt ermee in dat de bestelde maatwerkproducten specifiek volgens zijn/haar specificaties zijn vervaardigd en daarom niet kunnen worden geretourneerd of geannuleerd, tenzij er sprake is van fabricagefouten of non-conformiteit.

7.3 In geval van fabricagefouten of non-conformiteit, dient de klant contact op te nemen met Chris Russell en eventuele klachten binnen een redelijke termijn schriftelijk te melden, waarbij passende oplossingen en correcties worden aangeboden door Chris Russell.

 

 1. Annulering en retourneren

8.1 De klant heeft geen recht op annulering van de bestelling in de volgende gevallen:

 1. Vertragingen in de levering of productie van de bestelling.

 2. Subjectieve fouten in de beleving van het product, zoals persoonlijke voorkeuren of interpretaties.

 3. Variaties in kwaliteit, inclusief maar niet beperkt tot kleurafwijkingen, materiaalafwijkingen of andere onvermijdelijke productvariaties die inherent zijn aan het productieproces.

8.2 Chris Russell spant zich in om de bestellingen met de grootste zorg en nauwkeurigheid te produceren en af te leveren. Kleurafwijkingen kunnen echter voorkomen als gevolg van verschillende factoren, waaronder individuele beeldscherminstellingen. Chris Russell kan daarom geen garantie bieden voor exacte kleurweergave op het uiteindelijke product.

9.3 Indien er sprake is van een gegronde klacht met betrekking tot de kwaliteit van het product, dient de klant binnen een redelijke termijn contact op te nemen met Chris Russell om de situatie te bespreken en naar een passende oplossing te zoeken.

 

 1. Garantie en klachten

9.1 Chris Russell garandeert dat de geleverde producten voldoen aan de wettelijke vereisten en vrij zijn van materiaal- en fabricagefouten.

9.2 Klachten over gebreken of non-conformiteit moeten binnen een redelijke termijn na ontdekking schriftelijk worden gemeld aan Chris Russell.

9.3 Een proefdruk wordt aangeboden om een indicatie te geven van het uiteindelijke resultaat. De gehele oplage kan afwijken van de proefdruk. Persen kunnen per dag en per uur fluctueren met betrekking tot de kleuren. Hoewel we ons best doen om de aangeleverde bestanden zo nauwkeurig mogelijk te reproduceren, kunnen er kleine variaties optreden tijdens het drukproces. Indien er significante afwijkingen worden waargenomen tussen de proefdruk en de uiteindelijke oplage, zullen we in overleg treden met de klant om mogelijke oplossingen te bespreken. We streven ernaar om eventuele afwijkingen tot een minimum te beperken en de klant tevreden te stellen met het eindresultaat.

 

 1. Verwerking van foto’s

10.1 De klant garandeert dat hij het recht heeft om de verstrekte foto’s te gebruiken en te laten verwerken door Chris Russell.

10.2 Chris Russell zal de verstrekte foto’s alleen gebruiken voor het vervaardigen van de bestelde producten en zal ze niet zonder toestemming van de klant delen met derden.

10.3 Chris Russell bewaart de bestanden en foto’s die klanten uploaden naar de website gedurende een periode van 40 dagen.

10.4 Na afloop van de bewaartermijn van 40 dagen worden de bestanden en foto’s automatisch verwijderd van de server van Chris Russell, tenzij anders wettelijk vereist of noodzakelijk voor de uitvoering van de overeenkomst.

 

 1. AVG-richtlijnen

11.1 Chris Russell verwerkt persoonsgegevens van de klant in overeenstemming met de geldende privacywetgeving, inclusief de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

11.2 Persoonsgegevens worden alleen gebruikt voor het afhandelen van bestellingen en het leveren van klantenservice, tenzij de klant expliciet toestemming heeft gegeven voor andere doeleinden.

 

 1. Verwerking van strafbare beelden/bestanden

12.1 Chris Russell respecteert het auteursrecht en verzoekt klanten alleen gebruik te maken van foto’s en bestanden waarvoor zij de rechten hebben of die vrij zijn van auteursrechtelijke beperkingen.

12.2 Chris Russell behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren of te annuleren indien er sprake is van vermoedelijke inbreuk op het auteursrecht of wanneer er strafbare content wordt geconstateerd.

12.3 Indien Chris Russell strafbare content constateert, behoudt zij zich het recht voor om de desbetreffende informatie te verwijderen en indien nodig aangifte te doen bij de bevoegde autoriteiten.

12.4 Klanten zijn volledig verantwoordelijk voor de inhoud van de foto’s en bestanden die zij aanleveren en vrijwaren Chris Russell van eventuele claims van derden met betrekking tot de inhoud van de foto’s en bestanden.

 

 1. Geschillen

13.1 In geval van een geschil tussen Chris Russell en de consument met betrekking tot de totstandkoming of uitvoering van de overeenkomst, waarbij beide partijen niet in onderling overleg tot een oplossing kunnen komen, heeft de consument de mogelijkheid om het geschil voor te leggen aan de Geschillencommissie Webshop.

13.2 Chris Russell zal zich inzetten om eventuele geschillen in goed overleg en naar tevredenheid van beide partijen op te lossen.

13.3 Het indienen van een geschil bij de Geschillencommissie Webshop dient te geschieden binnen een redelijke termijn nadat het geschil is ontstaan.

13.4 Voor nadere informatie over de procedure en voorwaarden van de Geschillencommissie Webshop kunnen consumenten terecht op de website van de Geschillencommissie Webshop (www.degeschillencommissie.nl).